En aquesta secció trobareu els certificats de professionalitat que són aquells que acrediten de forma oficial les competències professionals que us capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral.

Actualment els Certificats de Professionalitat són molt importants ja que són una eina d'acreditació de competències dins el món laboral. Aquesta avaluació i acreditació de les competències professionals es desenvolupa seguint criteris que garanteixen la fiabilitat, objectivitat i rigor tècnic de l'avaluació. El Catàleg de Qualificacions Professionals vigents a Catalunya, més en concret les unitats de competència de les qualificacions, serveix de referència objectiva en aquest procediment.

Reconeixement de les competències professionals obtingudes mitjançant l'experiència laboral i ensenyaments no formals

Els requisits per obtenir l'acreditació en les competències professionals són els següents :

  1. Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar ciutadà o ciutadana de la Unió, o ser titular d'una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, d'acord amb la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
  2. Tenir 18 anys complerts en el moment de realitzar la inscripció, quan es tracti d'unitats de competència que fan referència a les qualificacions de Nivell I, i tenir els 20 anys per als Nivells II i III
  3. Tenir experiència laboral i/o la formació directament relacionada amb les competències professionals que es desitgin acreditar : 
  4. Experiència Laboral : Justificació d'almenys 3anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, dins dels últims 10 anys abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I es requeriran 2 anys d'experiència laboral, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.
  5. Formació : S'hauran de justificar un mínim de 300 hores dins els últims 10 anys immediatament anteriors a la realització de la convocatòria. Per les unitats de competència de Nivell I es demanaran un mínim de 200 hores. En aquells casos en els que els mòduls formatius associats a la unitat de competència tinguin una duració inferior, s'hauran d'acreditar les hores que estableixen aquests mòduls.

 

 

 

Etapa i Fases del procés d'acreditació de les competències professionals

Etapa d'informació i orientació (no obligatòria)         

Fase d'assessorament (obligatori)

Fase d'avaluació (obligatori)

Fase d'acreditació i registre de competències

Informació i OrientacióAssessoramentAvaluació